Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hanska Heikki Oy
Y-tunnus: 1069067-4
Postiosoite: Höyläämötie 18, 00380 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Heikki Pursiainen
Postiosoite: Höyläämötie 18, 00380 Helsinki
Puhelin: 010 387 1100
Sähköposti: heikki.pursiainen@hanskaheikki.fi

Rekisterin nimi

Hanska Heikki Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Hanska Heikki Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, ammatti, äidinkieli, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, peruutustiedot, palveluiden käyttöä koskevat tiedot kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Asiakastietojen tietolähde

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään hänen asioidessaan Hanska Heikki Oy:n verkkokaupassa, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla ja evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Hanska Heikki Oy
Höyläämötie 18
00380 HELSINKI

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
5,30€
Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
-50%
Poistoerä!
-60%
Poistoerä!
135,00€
Poistoerä!
53,60€